Ban đại diện lâm thời cư dân có được phép quản lý quỹ bảo trì của chung cư ?

485

Pháp luật về nhà ở hiện tại không quy định ban đại diện lâm thời của cư dân được phép nhận tiền quỹ bảo trì trong tài khoản quỹ bảo trì của chủ đầu tư cũng như yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục chuyển tiền lãi suất không kỳ hạn sang lãi suất có kỳ hạn.

Cùng chủ đề: Căn hộ, chung cư

Tham khảo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể thi hành một số điều của Luật Nhà ở có nội dung: “Người mua, thuê nhà ở, chủ đầu tư phải đóng 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở; khoản kinh phí này được tính trước thuế ( Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này ). Chủ đầu tư phải mở một tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận tiền bảo trì do người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư nộp; khi mở tài khoản, chủ đầu tư phải ghi rõ tên tài khoản là tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư dưới hình thức có kỳ hạn.”

Quỹ bảo trì chung cư do ai chịu trách nhiệm quản lý
Quỹ bảo trì chung cư do ai chịu trách nhiệm quản lý

Tuy nhiên, hợp đồng mua bán của các cư dân ký với chủ đầu tư tại một số dự án lại ghi “chủ đầu tư có trách nhiệm mở một tài khoản để nhận khoản thanh toán 2% quỹ bảo trì, số tiền gửi vào tài khoản quỹ bảo trì sẽ được tính lãi suất theo tỷ lệ lãi suất tiền gửi không kỳ hạn”. Trong khi đó, Luật Nhà ở 2014 không quy định chi tiết về tỷ lệ lãi suất tiền gửi.

Bây giờ cư dân yêu cầu chủ đầu tư phải chuyển số tiền quỹ bảo trì trong tài khoản quỹ bảo trì chủ đầu tư đã mở tại ngân hàng từ lãi suất không kỳ hạn sang lãi suất có kỳ hạn thì có được không? Nếu cư dân mới có ban đại diện lâm thời thì có được phép đại diện cho cư dân gửi yêu cầu với nội dung trên tới chủ đầu tư không?

Trả lời vấn đề này, Bộ xây dựng cho biết, theo nội dung hỏi của một số cư dân thì hợp đồng mua bán nhà ở ký với chủ đầu tư vào đầu 2015 là thời điểm Luật Nhà ở 2014 chưa có hiệu lực thi hành. Do vậy, các thỏa thuận trong hợp đồng, trong đó có quy định liên quan đến quỹ bảo trì phải tuân thủ quy định của Luật Nhà ở 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2005 do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản tiền gửi cho từng nhà chung cư tại ngân hàng thương mại với lãi suất không thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn kể từ khi đưa nhà chung cư vào sử dụng và bàn giao tài khoản đó cho ban quản trị khi ban quản trị được bầu ra.

Chia sẻ bài viết !