Hà Nội lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.

1

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 phải đảm bảo sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững. Ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; quỹ đất cho phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 - Ảnh 1.

Một góc TP Hà Nội. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

Theo kế hoạch, việc lập quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; làm gia tăng giá trị kinh tế, tài chính đất đai.

Quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng và địa phương nhằm khai thác tối đa thế mạnh, tiềm năng đất đai, là cơ sở để thực hiện chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất gắn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trong đó, ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; quỹ đất cho phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới, đáp ứng tính đặc thù của từng địa phương, đảm bảo sự cân bằng, phát triển bền vững.

Mặt khác, quy hoạch sử dụng đất nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, quản lý diện tích rừng bền vững, bảo vệ cảnh quan môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

UBND TP Hà Nội yêu cầu, trước quý III/2021, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện phải hoàn thành và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, làm cơ sở thông qua HĐND cấp huyện; trước ngày 5/10/2021 hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, trình Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Sau khi quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt, nếu có mâu thuẫn phải điều chỉnh theo điều chỉnh quy hoạch tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021-2030.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phải lấy ý kiến quy hoạch và phải có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của người dân về quy hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với cơ quan thường trực lập quy hoạch thành phố để cập nhật, kịp thời hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất của thành phố phù hợp với quy hoạch thành phố. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội có nhiệm vụ phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, cung cấp các tài liệu liên quan đến quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu, các phân khu điều chỉnh và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; xác định sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.